การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC ให้แก่บุคลากรทั้งสำนักฯ โดยอาจารย์ปริทัศน์  ชัยเจริญวรรณ ในวันที่ 30 กันยายน 2563


อัลบั้ม