การอบรม การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและแนวทางในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กิจกรรมต่อเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จัดการอบรมในหัวข้อ “การบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1” สำหรับผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบข้อมูลนักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงลึกและเฉพาะด้านมากขึ้น จึงได้จัดการอบรมในหัวข้อ "การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและแนวทางในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" โดยเป็นการบรรยายในส่วนของการสรุปข้อมูล พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม อีกทั้งได้ให้ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจากคณะที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูลนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ในเพื่อเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566  

อัลบั้ม