กิจกรรม "ITSC Town Hall Meeting ครั้งที่ 1"

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบุคคล จัดกิจกรรม ITSC Town Hall ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสำนักฯ เพื่อเป็นการแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการอาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ ผศ. ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ และ ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสะอาด รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ อีกทั้งได้ให้บริบท แผนมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเพื่อนำไปสู่พันธกิจของสำนักฯต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมเล่นเกมเพื่อทำความรู้จักผู้บริหารมากขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม