สำนักฯ เดินทางศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ณ ศูนย์วิจัย University Research Facility in Big Data Analytics (UBDA) มหาวิทยาลัย Hong Kong

ตามที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่องานวิจัย (CMU HPC ERAWAN)” ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผลกระทบทางสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมทั้งได้เปิดตัวระบบไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในที่นี้ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนสูงสำหรับการประมวลผล (High Performance Computing - HPC) คือ การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้ามาประมวลผลพร้อมๆ กัน รวมถึงมีการนำ Graphic Processing Unit (GPU) เข้ามาช่วยคำนวนสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งจะช่วยประมวลผลให้ได้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีงานวิจัยในหลายๆ ด้านที่ได้นำ HPC เข้ามาใช้งาน ระบบ HPC จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถประมวลผลวิจัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักฯ จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัย University Research Facility in Big Data Analytics มหาวิทยาลัย Hong Kong พร้อมเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนรู้ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "การอบรมเชิงลึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการประมวลผล ณ ศูนย์วิจัย University Research Facility in Big Data Analytics (UBDA) มหาวิทยาลัย Hong Kong ซึ่งศูนย์เป็นที่ให้บริการงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เช่น กลุ่มงานวิจัย การเรียนการสอน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลทั้ง CPU หรือ GPU พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อมูลขนาดใหญ่ และเปิดโอกาสในความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกัน ในการนี้ คณะผู้บริหารของสำนักฯ นำโดย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมกับวิศวกรผู้พัฒนาระบบ จำนวน 10 ท่าน เดินทางเข้าศึกษา ณ ศูนย์ UBDA เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีและวิชาการระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับศูนย์ UBDA พร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้รับ นำมาบริหารจัดการบริการของระบบเพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนสูงสำหรับการประมวลผล (High Performance Computing - HPC) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ สามารถสร้างเครื่องมือที่สนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งของการขับเคลื่อนพันธกิจสำนักฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อการเป็น Intelligent University ได้ต่อไป เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ One Faculty One MoU ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อัลบั้ม