การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “GraphQL” สำหรับนักพัฒนาระบบของสำนักฯ พร้อมเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม

ที่ผ่านมาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสนับสนุนการพัฒนาระบบต่างๆ เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำนักฯ จึงได้จัดการอบรมในเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “GraphQL” สำหรับนักพัฒนาระบบของสำนักฯ นอกจากนี้ได้เชิญตัวแทนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมาร่วมการอบรม โดยการใช้เครื่องมือ “GraphQL” ซึ่งเป็นภาษาสำหรับการเข้าถึงข้อมูล (Query Language) เพื่อการใช้งานผ่าน API เป็นภาษาสำหรับการสื่อสารระหว่าง Backend กับ Frontend อีกทั้งยังมีความสามารถในการรองรับการสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชันแบบ Real-time ด้วยการใช้ Subscription จึงทำให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร ผู้มีความรู้ และ ประสบการณ์ ในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ GraphQL มาให้ความรู้เพื่อให้นักพัฒนาระบบของสำนักฯ และตัวแทนนักศึกษาเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ได้ต่อไป การอบรมจัดขึ้น เป็นจำนวน 3 วัน เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม