• รางวัลด้านการพัฒนาระบบจัดการข้อมูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับ 1 ใน 10 สถานศึกษาของ MIS 100 ASIA’S TOP I.T. USERS 2007 และ 2008 (2 ปีซ้อน)

จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการใช้ระบบ CMU MIS ปี 2549 ทำให้มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร MIS ASIA Annual Special เป็นอันดับ 1 ด้าน Education ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 48 ของ MIS 100 ASIA’S TOP I.T. USERS 2008CMU-MIS เข้ารอบสุดท้าย (หนึ่งใน 5 ผลงาน) การประกวดผลงานด้าน MIS ของ Asia ในกลุ่ม Education Enabler ปี 2006  • รางวัลด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย

IPv6

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 IPv6 Awards 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 27 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 3 ด้าน ในระบบ DNS, Mail และ Web โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และบริการที่รองรับ IPv6 ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นCisco Certified Internetwork Expert : CCIE

นายมาหะมะ เซบากอ วิศวกร ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบุคคลแรกของสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค และเป็นลำดับที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่สามารถสอบวัดผลใบประกาศวิชาชีพระดับสูง หรือ Cisco Certified Internetwork Expert : CCIE ได้ ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Thailand Net Rider 2554
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งชาติครั้งที่ 5 (2553)
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 3

การแข่งขันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งชาติครั้งที่ 4 (2552)


อันดับ 8 การแข่งขันเน็ตเวิร์ก Asia Pacific NetRider 2552

รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ 2

การแข่งขันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งชาติครั้งที่ 3 (2551)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2

การแข่งขัน Network Security Contest ครั้งที่ 3 (2551)
  • รางวัลด้านการพัฒนาระบบ e-Learning

ระบบ KC ( Knowledge Creatror ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลสารสนเทศภาครัฐดีเด่น สาขา นวัตกรรมไอทีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2545 จัดโดย คณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบ KC3 ( Knowledge Creatror ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล AEN ( Asian e-Learning Network ) จากประเทศสิงค์โปร์ ประจำปี 2547
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท PC Game (Youth)

ผลงาน Tsunami Game ในงาน Thailand Animation & Multimedia 2007(TAM2007) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติ ประจำปี 2553

เรื่อง “การพัฒนา Game-Based e-Learning ต้นแบบสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” ต้นแบบสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จัดโดย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
Thailand Game Awards 2010 ประเภท Best Serious Game

“Eternal Story เรื่องเล่าขานนิรันดร์” นวัตกรรมการเรียนรู้ Game-Based Learning ต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ได้รับรางวัล Thailand Game Awards 2010 ประเภท Best Serious Game จากโครงการ Venture Capital Forum Asia 2010 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
รางวัลคุณภาพ ด้านการจัดระบบอีเลิร์นนิงในระดับอุดมศึกษา

ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อัลบั้ม