ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)