ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Private Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Private Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2