ประกาศสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 120 KVA พร้อมแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 120 KVA พร้อมแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง