ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายหลัก (CMU Cloud Server) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายหลัก (CMU Cloud Server) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)