ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Private Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Private Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)