ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกโครงการซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Oracle VirtualBox จำนวน 100 Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกโครงการซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Oracle VirtualBox จำนวน 100 Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง