ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)