HR Portal

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริหารงานบุคคล ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบ HR Portal ซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนาระบบ CMU-MIS ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2563 เพื่อชี้แจง เรื่องการใช้งานระบบ HR Portal พร้อมทั้งแนะนำระบบการขอทำบัตรบุคลากรแบบออนไลน์ การขอหนังสือรับรองแบบออนไลน์ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201  

อัลบั้ม