สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)